Wednesday, July 23, 2014

ธงประเทศทั่วโลก: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ชื่อภาษาอังกฤษ    : Korea,North : Democratic People’s Republic of Korea

ระบอบการปกครอง: สาธารณรัฐ

ที่ตั้ง :   ทวีปเอเชีย

เมืองหลวง: เปียงยาง

พื้นที่   : 120,538 ตร.กม.

ประชากร   : 21,968,228 คน

สกุลเงิน  : วอน

ศาสนา   : นับถือผี,  ชุนโดกิโอ

ภาษา : เกาหลี

ธงประเทศทั่วโลก: สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐเกาหลี


ระบอบการปกครอง: สาธารณรัฐ


ชื่อภาษาอังกฤษ    : Korea,South : Republic of Korea             


ที่ตั้ง   : ทวีปเอเชีย


เมืองหลวง : โซล


พื้นที่: 98,480 ตร.กม.


ประชากร   : 47,904,370 คน


สกุลเงิน  : วอน


ศาสนา   : พุทธ,คริสต์, ขงจื้อ, นับถือผี, ชุนโดกิโอ,


ภาษา :เกาหลี

Tuesday, July 22, 2014

ธงประเทศทั่วโลก: สาธารณรัฐเกรเนดา

ชื่อภาษาอังกฤษ    : Grenada

ระบอบการปกครอง  : รัฐเอกราชในเครือจักรภพอังกฤษ

ที่ตั้ง : ทวีปอเมริกาเหนือ

เมืองหลวง : เซนต์จอร์เจส

พื้นที่: 344 ตร.กม.

ประชากร               :89,227 คน

สกุลเงิน  : ดอลลาร์อีสต์แคริบเบียน

ศาสนา   : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก, คริสต์นิกายอังกลิกัน

ภาษา: อังกฤษ

ธงประเทศทั่วโลก: สาธารณรัฐกินีบิสเซ

ชื่อสามัญ  : กินีบิสเซา
Common Name : Guinea Bissau

ชื่อทางการ:สาธารณรัฐกินีบิสเซา
Official Name :Republic of Guinea Bissau

ระบอบการปกครอง :  สาธารณรัฐ
Political System :  Republic          

ที่ตั้ง :  ทวีปแอฟริกา
Location : Africa

เมืองหลวง : บิสเซา
Capital  : Bissau

สกุลเงิน  : ฟรังค์ซีเอฟเอ
Currency : CFA franc (XOF)

ธงประเทศทั่วโลก: สาธารณรัฐกายกินี


ชื่อสามัญ:   กินี
Common Name : Guinea

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐกินี
Official Name  : Republic of Guinea

ระบอบการปกครอง:   สาธารณรัฐ
Political System :Republic

ที่ตั้ง :  ทวีปแอฟริกาเ
เมืองหลวง :  โกนากรี

Capital : Conakry
Location:South Africa

สกุลเงิน  :  ฟรังค์กินี
Currency : Guinean franc (GNF)